EVOLVEO StrongVision LTE Hunting Camera Manual

StrongVision LTE Hunting Camera

BOKY
MODEL StrongVision LTE

VERSION / DATE l. / 9. 6. 2022

CZ SK EN HU RO DE IT PL

OBSAH BALENIA
· Fotopasca Návod ·
· Pásik na upevnenie Cítacka MicroSD kariet ·
· Anténa
035

TECHNICKÉ ÚDAJE

Mobilné / Bezdrôtové
Frekvencia
Rozlísenie fotografie
Fotografovanie
Formát súboru Casozberný rezim Rezim viacerých snímok Peciatka (fotografie a videa)
Rezim snímania

FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM:900/1800
16 MP JPG 5 min / 30 min / 60 min Az 9 fotografií pri detekcii Dátum, cas, teplota: (°C/ °F) a fáza mesiaca
Farebné fotografie pri snímaní vo dne, ciernobiele pri snímaní v noci

Nahrávanie videozáznamu
Rozlísenie videa Formát súboru Dzka sekvencie Rezim snímania

1920 x 1080/30 fps (FHD) AVI/H.264
Nastavitené od 10 do 90 s
Farebné fotografie pri snímaní vo dne, ciernobiele pri snímaní v noci

Audio
Zaznamenávanie zvuku (automaticky zaznamenané v rezime video)
Pamäové úlozisko
MANAMPY

N / A
· Interná pamä: ziadna · Externá pamä: SD/SDHC karta · (az 32 GB)

036

Prezeranie
Vstavaný displej
Zdroj napájania
Alkalické

TFT 2,4″ 8 x 1,5V LR6 AA

Externý (konektor 3,5 x 1,5 mm
Jack)

DC12V 1000 mA, (9V~12V)

Detekcný systém pohybu
Senzor pohybu
Uhol sledovania

3 X PIR 120°

Rozsah detekcie Rýchlos spúste

Nastavitené od 0,3 m do 24,3 m 0,3 s

Oneskorenie medzi jednotlivými detekciami

Nastavitené bez oneskorenia az do 30 minút

Systém nocného osvetlenia

LED diódy

LED 36

Dosah blesku Expozícia

< 27,4 m Automat. nastavenia úrovne infracerveného svetla.

Sehatra optika an'ny view (Zorné pole)
120 °
Rozmery
135 mm x 90 mm x 76 mm

Odporúcania
Prevádzková teplota Skladovacia teplota:

(-30 °C az +50 °C) (-22 °F az +122 °F) (-40 °C az +60 °C) (-40 °F az +140 °F)

037

Fotosenzor
LED kontrolka

Vysoko výkonné neviditené LED

Západka

Sosovka
Stredný senzor PIR

Bocné senzory PIR 038

Farebný displej

Priestor pre 8 AA batérií Tlacidlá pre nastavenie

Slot pre SIM kartu
USB port Slot pre Micro SD kartu

Prepínac rezimu repínac
ezimu

Závit pre statív

Vstup pre napájací zdroj

039

INSTALÁCIA BATÉRIÍ
PRI POUZITÍ AA ALKALICKÝCH BATÉRIÍ
4. Zahka zatiahnite na mieste otvoru a otvorte priestor pre batérie.

5. V batériovom priestore sú vyznacené ikony batérií. Vlozte batérie poda +/- znamienok.
6. Zatvorte priestor pre batérie, aby sa dovnútra nedostala voda alebo prach.

POZNÁMKA:

Vlozenie

ktorejkovek z 8-AA batérií

nesprávnym smerom môze

zaprícini únik kyseliny z

batérie a mozný výbuch, co

spôsobí poruchu fotoaparátu a

poskodí priestor pre batérie.

040

NAPÁJANIE
PRI POUZITÍ 912V ZDROJE NAPÁJANIA

4. Vyberte gumený kryt

portu na spodnej strane

fotoaparátu. Do portu na

spodnej

firenena

fotoaparátu zapojte

univerzálny kábel 9-

12V

5. Kábel vete na bok

fotoaparátu, kde je pod

závesom

dvierok

pripravený hácik na

upevnenie kábla. Tak

zaistíte napájací kábel a

zamedzíte tlaku na

mieste spojenia.

6. Ak sa univerzálny
9-12V port na spodnej strane kamery práve nepouzíva, zakryte ho gumeným krytom.

041

INSTALÁCIA PAMÄOVEJ KARTY
VLOZTE KARTU MICRO SD
3. Vlozte Mikro SD kartu kontaktmi na vzdialenejsej strane. Mikro SD karta by mala ís jednoducho zasunú s ahkým odporom. Tlacte na Mikro SD kartu dovnútra, dokým sa neozve cvaknutie. To znamená, ze Mikro SD karta je uzamknutá v správnej pozícii a pripravená na pouzitie.
4. Pre vybratie Micro SD karty zatlacte na kartu smerom dovnútra, cím sa karta uvoní.
042

RÝCHLY NÁVOD

Nastavenie jazyka
Zariadenie je v základnom nastavení v anglickom jazyku, pre zmenu treba zariadenie zapnú do rezimu TEST a postupova poda nasledujúcich bodov:

1. Stlacte tlacidlo MENU

2. Pomocou navigacného klávesu doprava Nastavenie

sa presute na polozku

3. Pomocou navigacného klávesu dolu.

sa presute na polozku

Language a stlacte tlacidlo 4. Zvote jazyk.

pre vstup do menu pre výber jazyka.

043

EVOLVEO Config: 044

Vstup do rezimu TEST (nastavenie)
Prepínac rezimov posute z polohy OFF (vypnuté) do polohy TEST (rezim nastavenia), cím zapnete fotoaparát a na obrazovke sa zobrazí okno nastavenia.
Pouzitie SIM karty je nevyhnutné pri prenose fotografií cez MMS alebo EMAIL. Bez SIM bude fotopasca zhotovova snímky iba na vlozenú SD kartu. Mozno pouzi SIM kartu ubovoného operátora. · Overte, ci vasa SIM karta podporuje Krátke textové správy (SMS),
Multimediálne správy (MMS) a prenos údajov. · Ak pouzívate novú SIM – treba ju aktivova (väcsinou je nevyhnutné ju
vlozi do telefónu a zavola z nej). Potom ju uz mozno vlozi do fotopasce. Po rozoznaní SIM karty sa na displeji zobrazí stav signálu a názov operátora. Upozornenie: SIM karta musí ma deaktivovaný kód PIN a musí by aktivovaná u operátora. Po otvorení fotoaparátu vnútri nájdete ovládací panel s 8 tlacidlami.
045

OVLÁDACIE TLACIDLÁ
MENU (Ponuka): Stlacením tlacidla MENU otvoríte menu Nastavenie. REPLAY (PREHRA): Stlacením tohto tlacidla spustíte rezim prehrávania
Stlacte pre prehranie videa, stlacte znova a video sa zastaví.
: Prepne do rezimu manuálneho nahrávania pre nahrávanie videa. : Prepne do rezimu manuálneho nahrávania pre fotenie SHOT (SNÍMKA): Manuálne zhotovujte videozáznam alebo snímky v
závislosti od zvoleného rezimu záznamu. Videozáznam sa ukoncí stlacením tlacidla SHOT.
046

Najlepsiu pozíciu pre umiestnen1ie kamery môzete nájs v tomto
rezime TEST. Fotoaparát sa odporúca umiestni do výsky 1-2 metre od zeme.

Stlacte

pre zobrazenie IMEI (v rezime TEST)

Vstup do rezimu ON (zapnuté)
Po dokoncení vsetkých nastavení prepnutím vypínaca do polohy ON spustíte automatický rezim. Indikátor pohybu bude asi 5 sekúnd cerveno blika a potom fotoaparát zacne pracova. Ke osoba alebo zviera vstúpi do oblasti záberu PIR senzora, zacne okamzite foti alebo nahráva video.

· Varovanie: Aby ste predisli prípadným falosným spusteniam spôsobeným teplotným a pohybovým rusením, fotoaparát nemierte na zdroj tepla (napr. slnko, rozpálený kame alebo kov) ani ho nedávajte do blízkosti konárov alebo prútov. Ideálnym smerom na zameranie je sever a otvorené priestranstvo bez zdroja tepla. Aj z priestoru pred fotoaparátom odstráte vsetky prúty.

047

NASTAVENIE MMS
Konfigurácia
Pre nastavenie fotopasce treba pouzi nástroj EVOLVEO Config, ktorý môzete stiahnu na odkaze nizsie. Tento nástroj vytvorí súbor PARAMETER.DAT, ktorý treba ulozi na SD kartu zariadenia. SD so súborom vkladajte vzdy do vypnutého zariadenia, inak sa nastavenie nenacíta.
Konfiguracný softvér je iba pre MS Windows
EVOLVEO Config mozno stiahnu tu: https://webftp.evolveo.com/ftp/digital_camera/strongvision/strongvisionLTE/SW/
Rozbate súbor EVOLVEO_MMS CONFIG.rar.
Neviete si rady s nastavením?
Naskenujte tento QR pomocou mobilného telefónu a budete presmerovaní na nás videonávod.
MMS nastavenie Rezim Automatické MMS:
V zálozke MMS zvote MMS ON a potom vobu “Auto” fotopasca vám následne v alsom nastavení ponúkne predvolené nastavenie pre vásho operátora. MMS sú spoplatnené vasím operátorom a vo väcsine prípadov ide o drahsiu sluzbu, ako je odosielanie e-mailov.
· Zvote stát · Zvote Operátora · Do prázdneho stpceka vpravo vyplte telefónne císlo príjemcu. · Vyplte e-mailovú adresu pre príjem fotografií. V tomto nastavení
sa odoslaný E-MAIL úctuje rovnako ako MMS. Ak chcete odosiela e-maily pomocou dátovej tarify, prejdite v EVOLVEO Config na zálozku e-mail.
048

Rezim Manuálne MMS:
Ak nie je konfigurovaná informácia pre výber, zvote rezim Manuálne MMS. Kontaktujte vásho operátora a manuálne zadajte parametre potrebné na odosielanie MMS správ: APN, úcet, heslo, MMSC, IP adresa servera a port. Potom vyplte telefónne císlo, e-mailovú adresu alebo oboje, kam sa majú MMS správy posla.
049

050

NASTAVENIE EMAIL
1) Nastavenie EMAIL
Tento spôsob zasielania snímok sa nazýva aj prenos údajov. V súcasnosti je to vemi obúbený spôsob, ke sa snímka zasiela z e-mailu na e-mail a úctujú sa iba údaje. Odporúcané nastavenia sú zobrazené pod textom na obrázku v programe EVOLVEO Config.
a) SMTP zvote “ZAP” b) SMTP Mode zvote “AUTO” c) Stát, zvote “Slovakia” d) Zvote vásho operátora
2) GPRS Nastavenie: Ak ste zvolili SMTP mode “AUTO”, uz netreba nic nastavova. Ak ste zadali Nastavenie E-MAIL manuálne, vyplte poda údajov poskytnutých vasím operátorom
3) Nastavenie Email servera: Odporúcame pouzíva EVOLVEO e-mail server! a) TYPE: EVOLVEO B) alsie nastavenie uz prebehne automaticky – netreba nic meni.
4) Email Príjemcu: Vyplte e-mailové adresy, na ktoré chcete posiela zhotovené snímky.
UPOZORNENIE: kamera posiela na email iba fotografie. V prípade nastavenej série snímok vzdy len prvú snímku série. Kvalita fotografií zaslaných pomocou e-mailu je vzdy nizsia nez kvalita snímok na SD karte. 2G/GPRS je pomalý prenos údajov, preto sú
051

snímky do e-mailu zmensené. Kvalitu odosielaných snímok mozno nastavi v menu zariadenia: Menu/Nastavenie/Vekos obrázka.
052

Rezim manuálneho SMTP Ak nie je konfigurovaná informácia pre výber, zvote rezim Manuálne MMS. Pouzívate musí najprv kontaktova operátora SIM karty, aby získal APN, úcet, heslo a vyplnil ich; pre informácie o serveri a porte sa obráte na poskytovatea odosielajúceho e-mailu.
d. Zadajte e-mailovú adresu odosielatea. e. Vavo zadajte heslo k e-mailovej adrese odosielatea. f. Vpravo napíste dorucovaciu e-mailovú adresu.
Súbor ,,Parameter.dat” si ulozte na Micro SD kartu
053

Nastavenia FTP
1. Otvorte aplikáciu Evolveo Config 2. Prepnite na kartu FTP a prejdite na avú stranu okna 3. Prepnite FTP na ON 4. Vyplte adresu FTP vásho servera 5. Vyberte port, v predvolenom nastavení je to port 21 6. Vyberte priecinok, do ktorého sa majú polozky ulozi 7. Zadajte svoje prihlasovacie údaje 8. V pravej casti okna vyberte krajinu, vyberte svojho operátora. 9. Ak je vsetko správne vyplnené, vyberte tlacidlo “Ulozi” v spodnej casti a ulozte súbor parameter.dat na kartu SD pasce na fotografie.
054

POKROCILÉ NASTAVENIE
sakafo
055

Menu nastavenia Fotoaparátu

Fotoaparát Resolution (Rozlísenie)
Sekvencie

Podponuka 20MP, 16MP, 12MP

Popis Vekos fotografie

1 / 3 / 6 / 9

Pocet snímok, ktoré sa majú vzdy nafoti.

ISO (citlivos) Auto,100,200,400

Úrove expozície

Oneskorenie 1/5/10/30 sec/min

ID fakan-tsary

000 000

Oneskorenie medzi snímkami
Camera ID (identifikacné údaje fotoaparátu)

056

Nastavenie videozáznamu

Video
Resolution (Rozlísenie)
Video Length (Dzka videa)
Record audio (Nahrávanie zvuku)

Sub menu (Podponuka)
1080P, 720P, WVGA, VGA

famaritana
Video size (Vekos videa)

10 s, 30 s, 60 s, 90 s The time length of video (Dzka videozáznamu)

On (Zap)/ Off (Vyp)

Ak je zvolené ON, nahráva sa zvuk videa

057

Menu nastavenia

Nastaveni e
fitondrana

Sub menu (Podponuka)

famaritana

Fotoaparát, video, fotoaparát &
video, casozber

Foto, video, foto & video, pravidelné foto

Jazz
Casozberný interval
Vekos snímky
Rezim TV

Anglictina, francúzstina, nemcina at.

Jazyk ponuky fotoaparátu

5/30/60 Min
Small (malá) / Normal / Big (veká)

Fotografovanie alebo
nahrávanie videozáznamu neustále po kazdých 5/30/60 minútach
Vekos pre prenos snímok Small (malá) < 50 KB, Normal < 100 KB, Big (veká) < 150 KB

NTSC, PAL

Rezim prehrávania TV

058

Nastavenie Sub menu (Podponuka)

famaritana

Dátum/ Cas Casovac

2018-09-03 16:37:25

Rok-Mesiac-DátumHodina: Minúta: Sekunda

ON (Zapnuté), OFF (Vypnuté)

Ak zvolíte ON, fotoaparát bude pracova iba v nastavenom casovom rozmedzí.

tenimiafina

4-miestne císla ****
(1314 univerzálne heslo)

Formát

Karta Micro SD

Vsetky súbory z pamäte karty budú vymazané.

Základné nastavenie

Nastavenie menu sa vráti na základné nastavenie

Zrusi/OK

Verzia

03/09/2018 16:37:25

Verzia SW

059

Ponuka MMS

MMS

Podponuka

famaritana

Zapnutie/vypnutie VYPNUTÉ/ZAPNUTÉ MMS Zapnuté/vypnuté MMS

Nastavené v

Názov operátora

firenena

MMSCONFIG

MMS telefón MMS Email

Nastavené v MMSCONFIG
Nastavené v MMSCONFIG

Adresátovo telefónne císlo pre dorucenie
MMS
Adresátova adresa e-mailu pre
dorucenie MMS

060

Ponuka SMTP

SMTP

Podponuka

famaritana

Zapnutie/vypnutie SMTP

VYPNUTÉ/ZAPNUTÉ

SMTP Vypnuté/Zapnuté

Stát SMTP Email

Nastavené v MMSCONFIG
Nastavené v MMSCONFIG

Názov operátora
Adresátova adresa e-mailu pre
dorucenie snímok

061

SMS PRÍKAZY
Fotopascu mozno diakovo ovláda pomocou SMS príkazov. Vo vasom telefóne vytvorte novú SMS správu, zadajte tel. císlo SIM karty, ktorá je vlozená vo fotopasci. Do tela správy zadajte príkaz vo formáte z tejto tabuky:

Príkaz *530* *531*
* 500 *

SMS príkazy sú:
Funkcia
Zapnutie fotopasce

Význam
Zacne pracova

Fotopasca v rezime spánku Zachyti

Fotopasca sa prepne do rezimu úspory, v tomto stave ukladá snímky na SD kartu, ale neodosiela údaje ani MMS.
Fotopasca urobí snímku a posle ju na nastavený E-MAIL.

* 505 *

Zachyti a dosta snímku (MMS rezim)

Fotopasca urobí snímku, potom ju posle do aktuálneho telefónu. Iba ak je fotopasca nastavená na MMS.

* 520 *

Dosta informáciu o snímke.

Fotopasca posle informáciu o pocte mozných snímok a úrovne nabitia batérie.

062

RIESENIE PROBLÉMOV
Fotopasca nezachytila objekt zájmu. · Overte citlivos PIR. V teplom prostredí nastavte úrove senzora na
“Low” (nízka) a za studeného pocasia nastavte úrove senzora na “High” (vysoká) · Fotopascu sa snazte umiestni tak, aby v jej zornom poli nebol ziadny zdroj tepla. · Umiestnenie fotopasce blízko vody môze niekedy spôsobi, ze fotopasca fotografuje bez toho, aby sa na fotografiách vyskytoval nejaký subjekt. · Objektív sa snazte nasmerova nad zem. · Fotopascu sa snazte umiestni na pevné a nehýbajúce sa objekty, napr.: siroké stromy. · Ak v noci senzor pohybu deteguje nad rozsah IR podsvetlenie, znízte nastavenie vzdialenosti upravením citlivosti senzora. · Vychádzajúce alebo zapadajúce slnko môze spusti senzor. · Fotopascu treba zamieri inam. · Ak sa osoba/zviera pohybuje rýchlo, môze zmiznú zo zorného poa fotopasce pred zhotovením snímky. Fotopascu posute dozadu alebo ju presmerujte.
Fotoaparát prestal foti · Ubezpecte sa, ze na pamäovej karte je dostatok miesta. Ak je
karta plná, fotopasca prestane foti. · Skontrolujte batérie, aby ste sa uistili, ze v alkalických, NIMH
alebo v lítiových batériách je dostatok energie pre prácu fotoaparátu. · Ubezpecte sa, ze prepínac je v pozícii rezimu “ON” a nie “OFF” alebo Test”.
063

· Ak je zapnutá funkcia MMS/SMTP, fotoaparát bude cca 1 minútu odosiela fotografiu, nez bude môc urobi alsiu fotografiu.
· Pred prvým pouzitím naformátujte pamäovú kartu.
Dosah blesku pri nocnom zázname nespa ocakávania
· 4 ks AA batérií nie sú dostatocným zdrojom pre nocné videnie kamery, vlozte prosím 8 ks AA batérií, cím zaistíte ich dlhsiu výdrz.
· Ubezpecte sa, ze batérie sú plne nabité, resp. ze zostáva dostatok energie.
· Vysokokvalitné 1,5V NIMH alebo lítiové nabíjacie AA batérie môzu ponúknu ovea lepsí dosah infra blesku ako alkalické batérie.
· Aby ste dosiahli ostré a kvalitné snímky, kameru pripevujte do tmavého prostredia bez zrejmých zdrojov svetla.
· Aby ste dosiahli ostré a kvalitné nocné snímky, fotoaparát pripevujte do tmavého prostredia bez akýchkovek zrejmých zdrojov svetla.
· Urcité okolie (napr. stromy, steny, krajina at.) v rámci dosahu blesku môze zaisti lepsie nocné snímky; fotopascu nemierte na úplne otvorené oblasti, kde by v dosahu IR blesku nebolo vôbec nic, co by ho odrázalo spä. Keby ste svietili svietidlom v noci na nebo, neuvideli by ste vôbec nic, rovnako ako fotopasca.
Fotopasca zhotovuje snímky, ale neposiela ich do telefónu/e mailu.
· Ak zvolíte manuálny rezim, informácie, ktoré zadáte, mozno môzu ma problém. Spojte sa s operátorom SIM karty, aby vám potvrdil správnos vsetkých informácií, ako je APN, server, port.
· Ak prepnete na funkciu MMS, pred telefónne císlo netreba zadáva medzinárodný volací kód, vyplte len vase telefónne císlo.
064

· Ak prepnete na funkciu SMTP, overte, ci vás e-mailový server a port sú správne, niektoré e-mailové servery budú odmieta e-maily ako SPAM, svoj e-mail môzete nájs v SPAM boxe, alebo kontaktova predajcu s tým, aby vám poslal skúsobný e-mail a vyskúsa to.
· Súbor Parameter.dat nepremenúvajte, vase telefónne císlo a e-mail môzete overi v ponuke fotopasce, Parameter.dat si ulozte do úvodnej zlozky na pamäovej karte, inak fotopasca nebude schopná rozozna Parameter.dat.
alsie informácie a VIDEONÁVODY nájdete na nasom YouTube kanáli: www.youtube.com/c/EvolveoEu
065

Likvidácia: Symbol preskrtnutého kontajnera na výrobku, v prilozenej dokumentácii alebo na obale znamená, ze v státoch Európskej únie sa vsetky elektrické a elektronické zariadenia, batérie a akumulátory po skoncení zivotnosti musia likvidova oddelene v rámci triedeného odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.
VYHLÁSENIE O ZHODE Týmto spolocnos Abacus Electric, s.r.o. vyhlasuje, ze EVOLVEO StrongVision LTE spa poziadavky noriem a predpisov, ktoré sú relevantné pre daný typ zariadenia. Úplný text Vyhlásenia o zhode nájdete na http://ftp.evolveo.com/ce Copyright © Abacus Electric, s.r.o. www.evolveo.com www.facebook.com/EvolveoCZ Dovozca Abacus Electric, s.r.o. Planá 2, 370 01, Ceská republika Výrobca Naxya Limited No.5,17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Made in China Vsetky práva vyhradené. Vzhad a technická specifikácia výrobku sa môzu zmeni bez predoslého upozornenia.
066

Documents / Loharano

EVOLVEO StrongVision LTE Hunting Camera [pdf] User Manual
StrongVision LTE Hunting Camera, StrongVision LTE, Hunting Camera, Camera

References

Leave a comment

Ny adiresy email dia tsy ho namoaka. Mitaky saha dia marika *